Om

Tala om tystnad är ett nationellt projekt, med stöd från Allmänna Arvsfonden, som ska lyfta frågor och sprida kunskap kring diagnosen selektiv mutism.

Målet med projektet är att barn med selektiv mutism ska få bättre stöd och hjälp, såväl i familjen som av skola och vård.
Projektet ska producera olika informations- och kommunikationsmaterial som vänder sig till målgruppen, dess anhöriga och till personer som i sina professioner möter målgruppen. Man kommer att arrangera fysiska och digitala träffar för målgruppen. På några orter i landet kommer man att samverka med skola och vård för att hitta bra strukturer att stötta målgruppen.
Projektet ska verka för att en ny nationell brukarorganisation bildas för personer med selektiv mutism och deras anhöriga. Efter projektets slut ska aktiviteterna fortsätta att bedrivas i den nya organisationen.